ຖານຂໍ້ມູນ(ເວັບໄຊ) ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.

ຢ້ຽມຢາມຫ້ອງເຊີເວີ ສູນ ICT ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.